Διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης πριν από την πρόσβαση ή τη χρήση αυτού του ιστότοπου (ο «ιστότοπος»). Με την πρόσβαση, την περιήγηση ή / και τη χρήση του ιστότοπου, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους Χρήσης. Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες που παρέχονται στον Ιστότοπο παρέχονται από την WineTravels (η «εταιρία») και τους προμηθευτές, τους κατόχους αδειών χρήσης και τους δικαιοπάροχους, υπό την προϋπόθεση ότι συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης και ισχύουν εξίσου για πληροφορίες και περιεχόμενο που ενδέχεται να δημοσιεύονται στον ιστότοπο μας από την WineTravels. και άλλες θυγατρικές, προμηθευτές, δικαιοπάροχοι και κατόχους άδειας χρήσης της εταιρίας. Ενώ η εταιρία καταβάλλει όλες τις εύλογες προσπάθειες για να βεβαιωθεί ότι όλες οι πληροφορίες στον ιστότοπο είναι ακριβείς και τρέχουσες, η ακρίβεια και το νόμισμα δεν είναι εγγυημένες και η εξάρτησή τους από αυτό γίνεται με δική σας ευθύνη. Επιπλέον, όταν χρησιμοποιείτε οποιεσδήποτε υπηρεσίες ή εφαρμογές που είναι διαθέσιμες μέσω του ιστότοπου, θα υπόκειστε σε οποιονδήποτε δημοσιευμένο όρο, όρους ή κατευθυντήριες γραμμές που ισχύουν για τέτοιες υπηρεσίες ή εφαρμογές. Όλες αυτές οι οδηγίες ενσωματώνονται εδώ με παραπομπή στους παρόντες Όρους Χρήσης.

1. Ερωτήσεις
Εάν έχετε απορίες σχετικά με τους παρόντες Όρους Χρήσης, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

2. Τροποποιήσεις αυτών των όρων
Η εταιρία μπορεί να διακόψει προσωρινά ή οριστικά το σύνολο ή μέρος του ιστότοπου και να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή, είτε δημοσιεύοντας τους τροποποιημένους όρους στην Ιστοσελίδα είτε παρέχοντας ειδοποίηση απευθείας σε εσάς. Όλοι οι τροποποιημένοι όροι θα ισχύουν αυτόματα 30 ημέρες μετά την αρχική δημοσίευσή τους στον Ιστότοπο. Συνεπώς, πρέπει να ελένχετε περιοδικά αυτούς τους Όρους Χρήσης και αποδέχεστε εξορισμού τους Όρους Χρήσης που τροποποιούνται κατά καιρούς.

3. Άδεια Χρήσης
Με την υποβολή οποιουδήποτε υλικού στην ιστοσελίδα, χορηγείτε αυτόματα ή εκπροσωπείτε και εγγυάστε ότι οι κάτοχοι αυτών των υλικών έχουν ρητά παραχωρήσει στην εταιρία δικαίωμα, απεριόριστο, αμετάκλητο, μεταβιβάσιμο, μη αποκλειστικό και άδεια για την αναπαραγωγή, την τροποποίηση, την προσαρμογή, τη δημοσίευση, τη μετάφραση, τη δημιουργία παράγωγων έργων, τη διανομή, την εκτέλεση, την εμφάνιση τέτοιων υλικών (στο σύνολό τους ή εν μέρει) σε όλο τον κόσμο.

4. Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους
Ο ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες του διαδικτύου ως διευκόλυνση για εσάς και τους άλλους χρήστες. Η εταιρία δεν επικυρώνει και δεν ευθύνεται για τις πληροφορίες, τα υλικά, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τις απόψεις που παρέχονται μέσω αυτών των ιστότοπων. Μπορεί να βρείτε πληροφορίες, υλικά και υπηρεσίες ως επιβλαβείς, ανακριβείς, παραπλανητικές ή ακατάλληλες, αλλά δεν θα θεωρήσετε υπεύθυνη την εταιρία για τέτοιες πληροφορίες. Συνιστούμε να ελέγξετε τους δημοσιευμένους όρους και προϋποθέσεις όλων των ιστότοπων που επισκέπτεστε.

5. Περιεχόμενο που δημοσιεύτηκε από άλλους οργανισμούς
Από καιρό σε καιρό, κάποιο περιεχόμενο μπορεί να δημοσιεύεται στο Site από την WineTravels ή από  προμηθευτές, δικαιοπαρόχους και κατόχους αδειών χρήσης. Κανένα από αυτά τα μέρη δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτόν τον ιστότοπο ή οποιοδήποτε περιεχόμενο σε αυτό και δεν επικυρώνει και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε πληροφορία, υλικό, προϊόντα, υπηρεσίες ή απόψεις που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.

6. Εμπορικές δραστηριότητες
Η αλληλογραφία σας ή οι συναλλαγές σας ή η συμμετοχή σε προωθήσεις ή ηλεκτρονικό εμπόριο μέσω διαφημιζόμενων που βρίσκονται στον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής και παράδοσης σχετικών αγαθών ή υπηρεσιών, καθώς και όποιους άλλους όρους, προϋποθέσεις, εγγυήσεις ή παραστάσεις που σχετίζονται με τέτοιες συναλλαγές είναι αποκλειστικά μεταξύ εσάς και αυτού του διαφημιζόμενου. Συμφωνείτε ότι η εταιρία δεν θα είναι υπεύθυνη ή υπεύθυνη για τυχόν απώλειες ή ζημιές οποιουδήποτε είδους προκύπτουν ως αποτέλεσμα τέτοιων συναλλαγών ή ως αποτέλεσμα της παρουσίας αυτών των διαφημιζόμενων στην ιστοσελίδα.

7. Αποζημίωση
Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να απαλλάξετε την εταιρία, τους συνεργάτες του, τους προμηθευτές και τους δικαιοπαρόχους από και ενάντια σε οποιεσδήποτε απαιτήσεις, ενέργειες, αιτίες, αγωγές, διαδικασίες, απαιτήσεις, εκτιμήσεις, κρίσεις, δαπάνες άλλες δαπάνες συναφείς με τα προαναφερθέντα), αποζημίωση ή ευθύνη που σχετίζεται με: (α) την παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης, (β) την απόσπαση υλικών στην ιστοσελίδα. και (γ) που προκύπτουν από τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου από εσάς.

8. Μυστικότητα
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου της εταιρίας είναι διαθέσιμη σε αυτόν τον ιστότοπο και ενσωματώνεται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Η εταιρία μπορεί να αλλάζει την πολιτική απορρήτου κατά καιρούς. Αυτές οι αλλαγές θα ισχύουν τριάντα (30) ημέρες αφότου η εταιρία δημοσιεύσει τέτοιες αλλαγές στην ιστοσελίδα.

9. Αλλαγές στον ιστότοπο
Η εταιρία και οι προμηθευτές της και οι δικαιοπάροχοι μπορούν να προβούν σε βελτιώσεις ή αλλαγές στις πληροφορίες, τις υπηρεσίες, τα προϊόντα και άλλα υλικά του δικτυακού τόπου ή να τερματίσουν την ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.